Book description Автоматика негіздері
list_alt
Contents
video_library
Video lectures
videocam
3D Animations
emoji_objects
Problems
Корганбай Шоланов
Автоматика негіздері
«Автоматика негіздері» оқулығы екі бөлімнен тұрады. Оқулық материалы Автоматты басқарудың сызықты теориясы және Автоматика құрылғылары және элементтері бойынша, сонымен қатар Коммуни-кациялық жүйелер бойынша берілген. Оқулықта Автоматикада жиі кездесетін шартты белгілеулер, Matlab программалық өнімінің Simulink библиотекасы қолданылуымен моделдеу негізі берілген. Оқулық 5В074600 - «Ғарыштық техника және технологиялар», 5В071600 – «Аспап жасау» мамандықтары бойынша оқитын бакалаврлар үшін арналған және 5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығының студенттері үшін де қолданылуы мүмкін. Көлемі 214 бет, 90 сурет, 5 кестесі бар.